ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο.
Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, οι Σύμβουλοι Καθηγητές ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

  • Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, δυσκολίες, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, εργαστήρια, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ. που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα.
  • Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος.
  • Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).
  • Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).
  • Συζήτηση προσωπικού ή άλλου θέματος που οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

 

Στο σύνδεσμο Σύμβουλος Καθηγητής βρίσκονται οι αναθέσεις συμβούλων καθηγητών για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Η ανάθεση του Συμβούλου Καθηγητή ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών των φοιτητών. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν το θεσμό του συμβούλου καθηγητή, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.